hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_499 [Download]

Identity: 3721

Length:
244
PF Identity:
PF Description:
IPR Identity:
IPR Description:

Identity: 6698

Length:
218
PF Identity:
PF Description:
IPR Identity:
IPR Description:

Graphical viewer not available.

>3721
MLGNHQVHGDERESWLMALRYLLVGVLPKREFDFRNVLKALPVVHKYNLHVLLMEMVEWLTRSSNDDSDDELVEDEYEDEDAEFAEFATYYKNELSYFLGVDDKDPGSYALTWLRMAEKLQLEDLHIIFGEQSEVEKWLLRPEADLTVIKPALLVALGNVRDDGRLWIGENTWGDEPSTDVVRWAKLGDSVNMPEVKAICCKWLEGNLEEHLTASVEDGEEATSITRCHKKAPRVLYLGAGRE*

>6698
MEGDPVYTISGVHQSVLPGGTPRRDPSSLGLTWVTATLRGVDDVEVPPLRMHGAYLRLASPDVFEPLLNASSDLTTLTVQGDERESWLMALRYLLAGVLPKREFDFRNVLKALPVVHKYNFHALLKEMVEWLSRSSNDDSEDEQVEDKYEDEDEEELATYYKNELSYFLGVDEKDPGSYALTWLRMTEKLQLEDLHIICVRFIERALTKLLKQGAYF*

Expression